สสน.ร่วมกิจกรรมต้านโกง พร้อมชม 10 โซนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 7 มิถุนายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” ภายใต้โครงการดูงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บุคคลากร สสน. จำนวน 37 คน ได้เข้ารับฟังบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดจนภาพรวมของรูปแบบการทุจริต จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 10 โซนนิทรรศการ ประกอบด้วย โซนที่ 1 ลานสนุกคิด โซนที่ 2 เลือกทางเดิน โซนที่ 3 เมืองมนต์ดำ โซนที่ 4 ตีแผ่กลโกง โซนที่ 5 กำจัดกลโกง โซนที่ 6 วันชี้ชะตา โซนที่ 7 พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม โซนที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่าง โซนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช. โซนที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมใสสะอาด