สสน.จัดสัมมนาเสริมสร้างค่านิยมหลักองค์กร HII : Team Synergy : One Team One Goal


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  จัดสัมมนาเสริมสร้างค่านิยมหลักองค์กร (HII Core Value) ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ HII : Team Synergy : One Team One Goal ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ชุมชนหนองตาจอน จังหวัดราชบุรี และโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าสัมมนาคือ บุคลากรทั้งองค์กร