สสน. ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ จัดอบรมการใช้ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น


วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัด

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ “กลุ่มลุ่มน้ำชี” ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 109 ท่านใน 75 หน่วยงาน