สสน.พร้อมภาคี ร่วมรณรงค์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนผลิตข้าว 


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.  เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและมีนายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเกษตรกรใน 5 จังหวัดภาคกลาง กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน

 

ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ให้ความสนใจกับบูธเทคโนโลยีจัดการน้ำเพื่อเกษตรอัจฉริยะ ของ สสน. เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Thai water mobile application ที่ให้ข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์ฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน ระดับน้ำท่า และอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรสำหรับการบริหารจัดการในการปลูกข้าว

นอกจากนี้ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ให้ความสนใจและเสนอแนะ สสน. พัฒนา Thai water mobile application ให้สามารถคาดการณ์ฝนล่วงหน้าได้ 1 – 2 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ชาวนาสามารถวางแผนการหว่านต้นกล้าได้ถูกต้อง พร้อมทั้งต้องการเชื่อมโยงคลังข้อมูลน้ำร่วมกับ สสน. นอกเหนือจากนี้ยังมี กรมส่งเสริมการเกษตร และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ความสนใจในการเชื่อมโยงคลังข้อมูลน้ำร่วมกับ สสน. โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะนัดวันเวลา หารืออีกครั้งต่อไป