สสน.ส่งทีมวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ DHI พัฒนาแบบจำลอง Mike Hydro River, Salinity Intrusion และ Mike Hydro Basin


 

เมื่อวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผู้เเทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. นำโดยนายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ นายอภิมุข มุขตารี และนายธีรพล เจริญสุข นักพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมวางแผนงานและพัฒนาแบบจำลอง Mike Hydro River, Salinity Intrusion และ Mike Hydro Basin ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DHI โดยตัวแทน 3 ท่านจาก Hydroinformatics Center, Ayeyarwady Integrated River Basin Management (HIC) เข้าร่วมพัฒนาแบบจำลองดังกล่าวในรูปแบบ On the job training

ภายใต้โครงการ Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก