สสน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้การสร้างฝายให้ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่


วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่าย กช. จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างฝายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปี 2562 ณ ชุมชนบ้านห้วยตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการก่อสร้างฝายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน

โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วม ได้แก่

1.ชุมชนแม่ตาลน้อย จ.ลำปาง

2.ชุมชนดอนงาม จ.ลำปาง

3.ชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ จ.เพรชบูรณ์

4.ชุมชนตำบลบ้านนา จ.ตาก

5.ชุมชนตำบลชมพู จ.พิษณุโลก

6.ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี

7.ชุมชนตำบลบ้านตุ่น จ.พะเยา

8.เครือข่ายลุ่มน้ำอิง จ.พะเยา

การดำเนินการก่อสร้างฝายหินก่อ

การขุดเเละเทปูนร่องแกนฝาย เทร่องแกนด้านหน้าเเละท้ายฝาย เเละก่อตัวฝาย ณ ชุมชนบ้านห้วยตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา