สสนก. จัดงาน Aerosol Modeling Workshop ครั้งที่ 1 (AMW 2019)


19-21 กุมภาพันธ์ 2562 สสนก. ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร) และ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน Aerosol Modeling Workshop ครั้งที่ 1 (AMW 2019) ที่ โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คือ Dr. Mary Barth และ Dr. Alma Hodzig จาก National Center for Atmospheric Research (NCAR), USA และ Professor Dr. Alex Guenther จาก University of California, Irvine, USA โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศและสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับ Aerosol (ละอองลอย) ให้เข้าใจถึงต้นกำเนิด การเผยกระจายของฝุ่นละอองประเภทต่างๆ เช่น PM2.5, Ozone, ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาและจากพืชต่างๆทางธรรมชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองกับการเกิดเมฆ และฝน นอกจากนั้นเป็นการประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในการพัฒนาแบบจำลอง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 40 คน จาก 16 หน่วยงาน ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคปฏิบัติ

โดย งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ ของ สสนก. ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยกับ Dr. Mary Barth (NCAR) ผู้แทนจาก สดร. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา  JGSEE/KMUTT ในการพัฒนาแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลอง WRF-Chem ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองกับการเกิดเมฆและฝนของประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลตรวจวัดต่างๆ เช่น Lidda, Microwave, KU-Tower, ข้อมูลตรวจวัดจากเครื่องบิน, เรดาร์ และดาวเทียม เพื่อประเมินความถูกต้องของแบบจำลอง