งานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน


18 เมษายน 2559 08.00 – 16.30 น. ณ
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ