สสนก. จับมือ สดร. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ


วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และนายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ” เพื่อสร้างโอกาสในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และสามารถให้บริการแก่สังคม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ทั้งนี้ สสนก. และ สดร. ได้เห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาและแก้ปัญหาน้ำของประเทศ ที่ต้องนำข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี มาสนับสนุนการปฎิบัติงาน เพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องแม่นยำ รวมทั้ง ความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านบรรยากาศ และอุทกวิทยา รวมทั้งการจัดการสารสนเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริง