ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN NEXT 2018: SMART Informatics for Sustainability


วันที่ 21 มีนาคม 2561 สสนก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN NEXT 2018: SMART Informatics for Sustainability โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ