ก.วิทย์ เปิดงาน ASEAN Next 2018


ปีนี้มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวทน. ของสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนต่อยอดไปสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีในอาเซียน

วันนี้ (19 มีนาคม 2561) ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Next 2018 : Rising STI Networking for Innovative ASEAN โดยมีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ทั้งในระดับอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน วทน. และเป็นเวทีหารือเพื่อแสดงแนวความคิดเชิงนโยบายและรูปแบบของผลงานด้าน วทน. ที่จะสนับสนุนวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า ASEAN Next 2018 เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ต่อยอดจากปี 2560 โดยมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน.ในรายสาขาเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในปีนี้จะเป็น Theme ของระบบเครือข่าย (networking) และนวัตกรรมสร้างสรรค์ (innovative) ซึ่งไทยได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

ทั้งนี้งาน ASEAN Next 2018  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2561  มีการจัดสัมมนาทั้งหมด 18 เรื่อง เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและคลังข้อมูลน้ำของอาเซียน โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) การสัมมนาการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในอาเซียน และการประชุมครั้งที่ 2 ของเครือข่ายงานวิจัยในอาเซียนด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) การพัฒนาเครื่องมือที่ตรวจวัด ตรวจจับพลังงานรังสี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และเรื่อง Functional food เป็นการหาวัตถุดิบมาทำเป็นอาหาร สร้างสุขภาพประชาคมอาเซียน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ซึ่ง สาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศในอาเซียนอีกด้วย…

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/it/633244