สสนก. และ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล


วันที่ 14 มี.ค. 2561 ดร. สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ สสนก. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

นายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอสภาพทั่วไป/ปัญหาของพื้นที่ แผนที่แหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำแล้งบนที่สูง แผนที่อ่างเก็บน้ำเล็กท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่จะเชื่อมเข้าหากันเป็นระบบ และแผนที่ดินเค็ม
โดยแลกเปลี่ยนความเห็นใน 4 ประเด็น คือ

1. แนวทางการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน : พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จลุ่มน้ำชี
2. แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร : ความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากลุ่มน้ำชีสู่ลำเชียงไกร และการเก็บสำรองน้ำเพิ่มเติม
3. พื้นที่ตัวอย่างที่จะทำเรื่องเลี้ยงปลากระพง และร่องสวนสำหรับปลูกมะพร้าว
4. War Room ศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับตำบล

การสำรวจพื้นที่ดำเนินการนำร่อง : บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร การขุดลอกลำห้วย สภาพดิน และพื้นที่ที่เตรียมปลูกมะพร้าวและเลี้ยงปลากระพง

ทั้งนี้ สสนก. จะสนับสนุนด้านข้อมูลและให้เทศบาลตำบลเรียนรู้การจัดการร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและบริหารจัดการน้ำของตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น