สำนักงบประมาณติดตามผลการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชน ด้วย ว และ ท


สสนก. และสำนักงบประมาณ ร่วมเดินทางติดตามผลการดำเนินงานแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว และ ท ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านผาชัน และชุมชนบ้านหัวเห่วพัฒนา หมู่ 11 จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 14 กันยายน 2559 มีการประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านผาชัน หมู่ 7 และลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำชุมชน 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ระบบบริหารจัดการน้ำหลากเข้าพื้นที่น้ำแล้ง
จุดที่ 2 สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาอากาศอัตโนมัติ (บริเวณโรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น)
จุดที่ 3 โรงผลิตน้ำดื่มประชารัฐ
จุดที่ 4 ฝายคอนกรีตเก็บน้ำวังอีแร้ง 1 วังอีแร้ง 2 ระบบสำรองน้ำและระบบกระจายน้ำ
จุดที่ 5 นวัตกรรมชุมชน ระบบส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (แอร์แว)

S__86319130 S__86319129 S__8077331 S__86319134 S__86319166 S__86319132

วันที่ 15 กันยายน 2559 ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านหัวเห่วพัฒนา หมู่ 11 ลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำชุมชน 3 จุด
จุดที่ 1 ฝายหินก่อเก็บน้ำจุดที่ 1 บริเวณหลังวัดหัวเห่วพัฒนา หมู่ 11
จุดที่ 2 ฝายหินก่อเก็บน้ำจุดที่ 2
จุดที่ 3 โครงสร้างระบบประปาวัดหัวเห่วพัฒนา หมู่ 11

S__86507525 S__86507526 S__86507541 S__86507542 S__86507543 S__86507546