พิจารณาโครงการร่วมกับสภาเกษตรกร เพื่อการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี


สสนก. ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาโครงการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

cafe_0 cafe_1 282547

282546cafe featurpic