คู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ได้ตรงสาเหตุ รวมทั้งบริหารจัดการน้ำ รายได้ และผลผลิตของชุมชน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่าย นำไปสู่การขยายผลความสำเร็จต่อไป ซึ่งคู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มดำเนินงาน

cover.1_Front

คู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

 

 

Cover-cre-02

คู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)