National Taiwan University (NTU)


ความร่วมมือระหว่าง สสนก. National Taiwan University (NTU) และ Academia Sinica (AC) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มุ่งเน้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในด้านระบบสนับสนุนการทำงานในภาวะฉุกเฉินและมาตรการผังเมืองเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพยากรณ์การเกิดภัยพิบัติ และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องน้ำท่วม และ ดินถล่ม

ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558  สสนก. ได้เข้าร่วมประชุม “Meeting of R&D Project Collaboration on Disaster Risk Reduction” ระหว่าง สสนก. NTU และ Academia Sinica เพื่อรับฟังข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เรื่องการไหลและตะกอนในแม่น้ำและเขื่อน ระบบพยากรณ์ไต้ฝุ่น ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบติดตามและเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ

โดยฝ่ายไต้หวันจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเทศไทยเรื่องการจัดการตะกอนในแหล่งน้ำ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การตรวจวัดแผ่นดินไหว และการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์พายุไต้ฝุ่น การพยากรณ์อากาศ และโดมความร้อนในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ การดำเนินงานกับหน่วยงานของไต้หวัน ไม่มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) เนื่องจากรัฐบาลไทยถือนโยบายจีนเดียว ซึ่งสามารถลงนามความร่วมมือได้กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น ทำให้ความร่วมมือของ สสนก. ต้องดำเนินไปในรุปแบบของโครงการวิจัยร่วมระหว่างสองประเทศ