Institute of Atmospheric Physics (IAP), ภายใต้ Chinese Academy of Sciences (CAS)


ความร่วมมือระหว่าง สสนก. และ Institute of Atmospheric Physics (IAP), ภายใต้ Chinese Academy of Sciences (CAS) มุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำแบบจำลองระบบคาดการณ์และพยากรณ์อากาศ (Earth System Modelling)

การลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับการทำงานวิจัยร่วมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประมวลผลแบบจำลอง การขยายเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคคลากร และการแลกเปลี่ยนในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

การดำเนินความร่วมมือตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี สสนก. มีการแลกเปลี่ยนบุคคลากรไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ และให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก การดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะดำเนินความร่วมมือต่อ โดยจะร่างบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่ให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นชอบภายใน 6 เดือน (มิถุนายน พ.ศ.2559) และมีกำหนดลงนามบันทึกตวามเข้าใจ วันที่ 17 มิถุนายน 2559