Institute of Agricultural Economics and Development (IAED), ภายใต้ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)


ความร่วมมือระหว่าง สสนก. และ Institute of Agricultural Economics and Development (IAED), ภายใต้ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) มุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านสารสนเทศการเกษตร และ Agro-Technical Economics ในด้านของการบริหารจัดการน้ำชุมชน

การดำเนินงาน เริ่มต้นจากโครงการความร่วมมือระหว่าง สสนก. และ IAED ได้รับการอนุมัติเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย – จีน (ครก.) สมัยที่ 21 (ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2559)

 

สถานะการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเสร็จ โดยมุ่งเน้นการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ การบริหารจัดการน้ำด้วยตัวชุมชนเอง การจัดสรรการใช้น้ำ การบริหารอ่างเก็บน้ำ และการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม การพึ่งพาตนเอง การทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำ ในเบื้องต้นจะดำเนินการในพื้นที่นำร่องของจังหวัด Hengshui มณฑล Hebei ประเทศจีน และกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งอาจมีการขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจีนที่สนใจ เช่น พื้นที่จังหวัด Yunnan เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลไปยังลุ่มน้ำโขงในอนาคต (อยู่ระหว่างการเจรจา)