โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

messageImage_1463453348726

 ประเภทงบประมาณ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หมายเหตุ
(หน่วย: ล้านบาท)
 แผนเสนอของบประมาณ 80 60 260  มีแบบสถาปัตยกรรมอาคาร ราคา บัญชีรายการวัสดุพร้อมแล้ว

เป็นรายการผูกพันงบประมาณ 3 ปี งบประมาณรวม 400 ลบ.


วัตถุประสงค์
: เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  โครงสร้างพื้นฐาน : High Performance Computer and Data Servers กำลังการประมวลผล 2,000 cores และเก็บข้อมูลได้ 1 Petabyte/ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (War room) ขนาด 40 คน/ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ เจ้าหน้าที่ 140 คน นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา 30 คน

ผลการดำเนินงาน
ปี 2558

 • เนื่องจากข้อจำกัดด้านความสูง สสนก ได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เป็นบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ดำเนินการปรับแบบก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่
 • ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารฯ ตามระเบียบพัสดุ

   แผนการดำเนินงาน ปี 2559

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารและฐานราก ที่มีลักษณะอาคาร
โครงเหล็ก งานคอนกรีตพื้นและผนังอาคาร ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ และห้องปฏิบัติการทางเทคนิค เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

 • ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำเพื่อการเตือนภัย รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป แบบ on-line, real-time ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะสั้นและระยะกลาง เตือนภัยด้านน้ำ และอากาศ เพื่อการติดตามเฝ้าระวังและลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และแบบจำลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะยาว

 

messageImage_1463453449183 พื้นที่ก่อสร้าง 2-1-82 ไร่

สูง 41.35 ม. (11 ชั้น) ยาว 84 ม.

พื้นที่ใช้สอย 15,451 ตร.ม.

งบประมาณ 420 ลบ.
(รวมเงินสำรองเผือเหลือเผื่อขาด)


โครงสร้างพื้นฐาน
:

 • High Performance Computer
  and Data Servers กำลังการประมวลผล 2,000 cores และเก็บข้อมูลได้ 1 Petabyte
 • ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (War room) ขนาด 40 คน
 • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ 140 คน นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา 30 คน / จอดรถได้ 75 คัน


วัตถุประสงค์
:

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

 

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาและการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น

ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคา
ผู้ยื่นเอกสาร
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด Untitled-4 Untitled-4
2. บริษัท เสรีการโยธา จำกัด Untitled-4 Untitled-4
3. บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
4. บริษัท สิทธิชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษัท นำไกร ยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด
6. บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
7. กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ
8. บริษัท เอสอินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
9. บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด Untitled-4 Untitled-4
10. บริษัท สยามกรกิจ จำกัด

 

 ผลการเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1. บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 417,280,000 บาท
2.บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด 417,980,000 บาท
3. บริษัท เสรีการโยธา จำกัด 418,000,000 บาท
         คณะกรรมการประกวดราคา มีมติรับราคาจาก บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด ในราคา 417,280,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด

 

 

พิธีลงเสาเข็ม 21 jul_9852

พิธีลงเสาเข็ม 21 jul_5005_0

 

สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สัญญาเลขที่ :

 1. สัญญาเลขที่ HAII 015/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 2. สัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 3. สัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 4. สัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 5. สัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561
 6. สัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 7. สัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ส่งมอบพื้นที่วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ผู้รับจ้าง :  บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา :  417,000,000 บาท

ระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา  :  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธันวาคม 2561

งวดงานและการส่งมอบ : 22 งวดงาน และส่งงานงวดสุดท้ายและตรวจรับแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

 

ภาพถ่ายอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่งมอบงานแล้วเสร็จ