ระบบคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่น

| 1,684 views

แบบจำลองเพื่อคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

 

พัฒนาแบบจำลอง Simulating WAves Nearshore (SWAN) เพื่อคำนวณความสูงและทิศทางคลื่น บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยนำเข้าข้อมูลความลึกของพื้นท้องทะเลจาก General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO 30 arc-seconds) และประยุกต์ใช้ข้อมูลลมจาก Navy Global Environmental Model (NAVGEM) แบบ reanalysis และข้อมูลลมคาดการณ์ความละเอียดสูงจากแบบจำลองสภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ Weather Research and Forecasting model – Regional Ocean Model System (WRF-ROMS) สำหรับการคำนวณความสูงคลื่นและทิศทางคลื่นในช่วงก่อนการคาดการณ์และการคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วัน ตามลำดับ พร้อมทั้งพัฒนาระบบแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์

 

wave_ini_201509150700_20150916_000000 wind_ini_201509150700_20150916_000000

 

ตัวอย่างแผนที่แสดงความเร็วและทิศทางลม (ซ้าย) และความสูงและทิศทางคลื่น (ขวา)