National Taiwan University (NTU)


ความร่วมมือระหว่าง สสนก. National Taiwan University (NTU) และ Academia Sinica (AC) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มุ่งเน้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในด้านระบบสนับสนุนการทำงานในภาวะฉุกเฉินและมาตรการผังเมืองเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพยากรณ์การเกิดภัยพิบัติ และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องน้ำท่วม และ ดินถล่ม >> Continue reading