หากต้องการขอข้อมูลน้ำ/ฝน/สภาพอากาศ ย้อนหลัง จะขอได้จากช่องทางใด

19/06/2024

สสน. มีระบบบัญชีข้อมูลเปิด (open data) สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ https://data.hii.or.th