สสน. มีบริการอะไรบ้าง?

19/06/2024

สสน. มีบริการหลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ, การวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ, การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ, บริการเทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หน้า “งานของเรา” https://www.hii.or.th/งานของเรา/