สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คือหน่วยงานอะไร?

19/06/2024

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ