ภารกิจหลักของ สสน. คืออะไร?

29/05/2024

ภารกิจหลักของ สสน. คือการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน