ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในระบบบัญชีข้อมูลของ สสน. จะต้องขอใช้ข้อมูลอย่างไร

19/06/2024

ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ถึง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ และวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถส่งหนังสือมาได้ทางอีเมล