ทดสอบประกาศธรรมภิบาล

ข้อมูลเป็นทรัพย์สินและกลไกสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเพื่อให้การนำข้อมูล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะต้องอาศัยธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ