ตำแหน่ง ลูกจ้าง (แบบจำลอง ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

11/04/2024

ลักษณะการทำงา

 1. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแบบจำลองตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ค้นคว้า พัฒนาและบำรุงรักษาการทำงานของแบบจำลองและระบบปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
 3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 4. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านแบบจำลอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R หรือ Python เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลและมีพื้นฐานการใช้งาน Database และ SQL
 6. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. หากมีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน GIS เช่น ArcGIS, QGIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์การทำงานด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแหล่งน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อย ๆ