ตำแหน่ง ลูกจ้าง (นิติกร) จำนวน 1 อัตรา

16/02/2024

ลักษณะการทำงา

 1. จัดทำหรือตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญานั้น
 2. จัดทำประกาศหรือคำสั่งของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถาบันฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือภารกิจของสถาบันฯ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
 4. ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนงานด้านกฎหมายแก่บุคลากรของสถาบันฯ
 5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 4. ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 7. มีทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 8. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ