ตำแหน่ง ลูกจ้าง (งานบริหารโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

16/08/2019

ลักษณะการทำงา

 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและวิเคราะห์ผลงานวิชาการ งานเผยแพร่และโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก และจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ งบประมาณ บริหารทั่วไป ติดต่อ นัดหมาย จัดเตรียมการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง
 3. ติดต่อประสานงาน สร้างความร่วมมือ สนับสนุนและบริการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน
 4. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน
 5. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ
 6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางบริหารเทคโนโลยี บริหารนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางด้านการบริหารโครงการ ได้ในระดับดีมาก
 5. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 6. มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี กระตือรือร้น มีจริยธรรม ซื่อสัตย์
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 8. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการปรับเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน