ตำแหน่ง ลูกจ้างงานภูมิอากาศและสภาพอากาศ จำนวน 1 อัตรา

24/07/2020

ลักษณะการทำงาน

 1. ช่วยดูแลข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ (General Circulation Model) ของ สสน.
 2. ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก (Bias Correction)
 3. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกสำหรับประเทศไทย
 4. สรุป ประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software เพื่องานวิจัย ไม่น้อยกว่า 0-3 ปี
 3. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Matlab หรือ OpenSource ได้แก่ Python, R, Fortran หรือ C++ เป็นต้น
 4. มีความรู้ทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
 5. หากสามารถใช้โปรแกรม ArcGIS หรือ QGIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ