Achievement

Progress Report

Year Document
2566 ไตรมาสที่ 2 Download
2566 ไตรมาสที่ 1 Download
2565 ไตรมาสที่ 4 Download
2565 ไตรมาสที่ 3 Download
2565 ไตรมาสที่ 2 Download
2565 ไตรมาสที่ 1 Download
2564 ไตรมาสที่ 4 Download
2564 ไตรมาสที่ 3 Download
2564 ไตรมาสที่ 2 Download

Public Organization Evaluation Report

Year Document
2565 Download
2564 Download
2563 Download
2562 Download
2561 Download
2560 Download

Mission and Financial Report

Year Document
2566 ไตรมาสที่ 2 Download
2566 ไตรมาสที่ 1 Download
2565 ไตรมาสที่ 4 Download
2565 ไตรมาสที่ 3 Download
2565 ไตรมาสที่ 2 Download
2565 ไตรมาสที่ 2 (1) Download
2565 ไตรมาสที่ 1 Download
2564 ไตรมาสที่ 4 Download
2564 ไตรมาสที่ 3 Download
2564 ไตรมาสที่ 2 Download
2564 ไตรมาสที่ 1 Download
2563 ไตรมาสที่ 4 Download
2563 ไตรมาสที่ 3 Download
2563 ไตรมาสที่ 2 Download
2563 ไตรมาสที่ 1 Download
2562 ไตรมาสที่ 4 Download
2562 ไตรมาสที่ 3 Download
2562 ไตรมาสที่ 2 Download
2562 ไตรมาสที่ 1 Download
2561 ไตรมาสที่ 4 Download
2561 ไตรมาสที่ 3 Download
2561 ไตรมาสที่ 2 Download
2561 ไตรมาสที่ 1 Download
2560 Download
2559 Download
2558 Download
2557 Download
2556 Download

Financial Report

Year Title
2565 Download
2564 Download
2563 Download
2562 Download
2561 Download
2560 Download
2559 Download

Risk Management Report

Year Title
2565 Download
2564 Download
2563 ไตรมาสที่ 4 Download
2563 ไตรมาสที่ 3 Download
2563 ไตรมาสที่ 2 Download
2563 ไตรมาสที่ 1 Download
2562 ไตรมาสที่ 4 Download
2562 ไตรมาสที่ 3 Download
2562 ไตรมาสที่ 2 Download
2562 ไตรมาสที่ 1 Download

Public Organization Economic Value Added Evaluation Report

Year Title
2565 span class="fas fa-file-download"> Download
2564 span class="fas fa-file-download"> Download
2563 ไตรมาสที่ 4 span class="fas fa-file-download"> Download
2563 ไตรมาสที่ 3 span class="fas fa-file-download"> Download
2563 ไตรมาสที่ 2 span class="fas fa-file-download"> Download
2563 ไตรมาสที่ 1 span class="fas fa-file-download"> Download
2562 ไตรมาสที่ 4 span class="fas fa-file-download"> Download
2562 ไตรมาสที่ 3 span class="fas fa-file-download"> Download
2562 ไตรมาสที่ 2 span class="fas fa-file-download"> Download
2562 ไตรมาสที่ 1 span class="fas fa-file-download"> Download

Participation of Board of Committee Meeting

Year Title
2565 Download
2564 Download
2563 Download
2562 Download
2561 Download
2560 Download

Others

Year Title Document
2562 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
2562 สรุปการดำเนินงานในการติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ พื้นที่และผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” Download
2559-2560 ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) Download
2557 ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ ปี 2557 Download
2561 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
2560 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download

VIWE MORE