หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารและการปฏิบัติงานของสถาบัน และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้อำนวยการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการสถาบัน

ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันให้ดีขึ้น รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายในของสถาบันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย