หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ตรวจสอบฐานะและกิจการทั้งในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารด้านอื่น และด้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

จัดทำรายงานและเสนอผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี และให้ข้อเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน

รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสถาบันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย