ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานโครงการพิเศษ มีหน้าที่

(ก)   ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ

(ข)   พัฒนาความร่วมมือโครงการพิเศษภายในประเทศ

(2) งานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่

(ก)   ประสานงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันสู่ระดับสากล

(ข)   ส่งเสริมเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นเกี่ยวข้อง

(3) งานสื่อสารองค์กร มีหน้าที่

(ก)   รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน

(ข)   ออกแบบและจัดทำสื่อเกี่ยวกับข้อมูล ความรู้ และผลงานของสถาบัน

(ค)   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ (ง)        สื่อสาร สร้างการรับรู้ที่ดีแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก