ฝ่ายอำนวยการ

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่

(ก)   งานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของสถาบัน

(ข)   วิเคราะห์และรายงานฐานะการเงินและบัญชีของสถาบัน

(ค)   พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

(ง)   ประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสถาบัน

(2) งานพัสดุ มีหน้าที่

(ก)   งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข)   จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(ค)   ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

(ง)   สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัสดุ

(3) งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ มีหน้าที่

(ก)   งานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสถาบันให้พร้อมต่อการใช้งาน

(ข)   ประสานงานและอำนวยความสะดวกการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมถึงงานพิธีการต่าง ๆ ของสถาบัน

(ค)   จัดทำแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซม อาคารและยานพาหนะ ตลอดจนจัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

(4) งานนิติการ มีหน้าที่

(ก)   จัดทำนิติกรรม สัญญา งานคดีความ การร่างและแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและคำสั่ง งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ

(ข)  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ