ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่

(ก)   ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและโครงการของสถาบัน

(ข)   ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณและโครงการให้บรรลุภารกิจของสถาบัน

(ค)   ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน ตามเป้าหมายและนโยบายที่กําหนด

(2) งานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่

(ก)   งานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ข)   ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง

(ค)   จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

(ง)   เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินัย การออกจากงาน

(3) งานเลขานุการคณะกรรมการและผู้อำนวยการ มีหน้าที่

(ก)   งานเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการและผู้อำนวยการ

(ข)   จัดการประชุม ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

(ค)   ประสานงานในระดับนโยบายภายในและภายนอกสถาบัน (ง)        งานสารบรรณและธุรการ