สสน.ผนึกกำลัง CPAC เพื่อบริหารจัดการน้ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต-สังคม สู่ Green Society อย่างยั่งยืน

27/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC เพื่อ ผลักดันและร่วมกันพัฒนา ถ่ายทอด องค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ ออกแบบเสมือนจริงโดยใช้ Building Information Modeling หรือ BIM ก่อสร้าง และติดตั้ง

ควบคู่กับการดึงองค์ความรู้ ความชำนาญและคลังข้อมูลสั่งสม พัฒนาเป็นโซลูชันนำร่องด้วย 2 อันได้แก่

1) เทคโนโลยีการสำรวจ เพื่อการประเมินน้ำผิวดิน ใต้ดินโครงสร้างใต้ท้องน้ำ ได้อย่างแม่นยำและมีมาตรฐาน

2) เทคโนโลยี โดยมองรอบตั้งแต่ระบบกระจายน้ำ สำรองน้ำ การพัฒนาโรงเรือน การเก็บดูแลรักษา ตลอดจนการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร โดยมีเป้าหมายถือประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับเป็นสำคัญ

จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆ