5 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลก

23/03/2022

วันที่ 22 มีนาคม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2565 โดยมีผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ดร. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2565 มุ่งเน้นในการสื่อสารองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาแนวคิดของเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำใต้ดิน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่องค์การสหประชาชาติ ให้ความสำคัญ และเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันน้ำโลกปีนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่าง 5 หน่วยงาน

เป็นการยกระดับความเข้มข้นของการดำเนินงานที่จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการร่วมลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ โดยให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น มีส่วนร่วมดูแลการจัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ และให้สอดรับกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความมั่นคงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน

ดร. เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ .ลงนามร่วมกับ 4 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับกระทรวงยุติธรรม 2) ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และอีก 2 ฉบับ เป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาวิกฤติการขาดแคลนน้ำ

ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงาน จะร่วมกันยกระดับการทำงานด้านการจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำองค์ความรู้ทั้งการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประเมินผลด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง

ด้าน ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. กล่าวว่า และ สสน. จะทำงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในการวางรากฐาน ขับเคลื่อนการพัฒนา บริหารจัดการระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำให้มีมาตรฐาน ธรรมาภิบาลข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาประเทศและประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ข่าวอื่นๆ