รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ, ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณะที่ดีของ สสนก. ทั้งนี้ การจะจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ขออยุติให้มี ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่จะเป็นไปได้นั้น จึงจําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ปี เรื่อง เอกสาร
2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2563 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด