สสน. จัดอบรม สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำชุมชน ขั้นพื้นฐาน

11/07/2024

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ภายใต้ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำชุมชน ขั้นพื้นฐาน” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก อปท. 18 แห่ง อบจ. 2 แห่ง ภาคเอกชน 2 แห่ง และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 33 คน (20 จังหวัด)

การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการ และแนวคิดบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (Thaiwater.net) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ผังน้ำ และแผนที่ได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปแผนงานฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำหลาก ในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียงได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ในการแก้ปัญหา 4 น้ำ คือน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำกร่อย น้ำเสีย

ข่าวอื่นๆ