สสน. ขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้า 35 โครงการในปี 2567

03/07/2024

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านคุณธรรมอย่างโดดเด่น โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา สสน. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ด้วยความสำเร็จดังกล่าว สสน. ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 นี้ ทุกฝ่ายภายใน สสน. ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำโครงการที่สนับสนุนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ

โครงการเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาบุคลากร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม การส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

การดำเนินโครงการทั้ง 35 นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของ สสน. เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอีกด้วย
ผู้อำนวยการ สสน. กล่าวว่า “การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบไม่ใช่เพียงรางวัลหรือตำแหน่ง แต่เป็นความรับผิดชอบที่เราต้องรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ”

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดของแต่ละโครงการ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
https://drive.google.com/drive/folders/1pjUwupcpJAljGreVNTvnNSy8h6Fo2zyW?usp=sharing

ข่าวอื่นๆ