สสน. จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ สร้างโป่งเพื่อช้าง สร้างน้ำเพื่อคน”

28/06/2024

วันที่ 15 มิถุนายน 2567  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ สร้างโป่งเพื่อช้าง สร้างน้ำเพื่อคน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมวิถีบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 และบริเวณทุ่งพลวงทอง ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โดยมีบุคลากร สสน. เจ้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน เข้าร่วมเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด สานต่อพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่อนุรักษ์ และเพื่อสานต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ช้างป่าและสัตว์ป่ามีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ลดการออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์และลดการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่า การดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมช้างป่าให้ชุมชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

ข่าวอื่นๆ