อว. สานพลัง สสน. - มทร. ศรีวิชัย เสริมสร้างองค์ความรู้บริหารจัดการน้ำ ต่อยอด BCG Model สู่การพัฒนาจังหวัด

19/06/2024

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4 คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ และชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดพัทลุง ซึ่ง สสน. และ มทร.ศรีวิชัย มีความตั้งใจร่วมกันที่จะให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการพร้อมส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำด้วยกรอบการพัฒนาประเทศด้วย BCG Model อย่างครบวงจรทั้งเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ

พร้อมกันนี้ ได้รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ