ต้อนรับ ม.เกษตร - TU Delft และคณะ หารือความร่วมมือเทคโนโลยี สสน.

17/06/2024

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Prof.Thom Bagaard, TU Delft และคณะ เพื่อร่วมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ใน 2 ประเด็น ได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจวัด การสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์น้ำ โดยได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของทั้ง สสน. และ TU Delft เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ