สสน.ร่วมหารือ-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไทย-ญี่ปุ่น

18/12/2023

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา, นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนาและรักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน พร้อมทีมนักวิจัย สสน. หารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Prof.Dr.Yasuyaki Shimizu จาก International River Interface Cooperative (iRIC) ประเทศญี่ปุ่น และ รศ.ดร.สนิท วงษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมวางกรอบความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 หน่วยงาน

ข่าวอื่นๆ