สสน.ร่วม General Assembly Meeting ครั้งที่ 7 เสนอข้อมูล วิธีแก้ปัญหาน้ำชุมชมพื้นที่ทุ่งรังสิต ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

27/05/2022

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. นำโดย ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายจัดการน้ำชุมชน และฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ General Assembly Meeting ครั้งที่ 7 ในโครงการ RECONECT (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญระดับโลก นำโดย IHE Delft ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ Nature Based Solutions (NBS) ที่ออกแบบอย่างสมดุลระหว่าง คน-น้ำ-ธรรมชาติ (People-Water-Nature)

ในการประชุมดังกล่าว สสน. ในฐานะ International Collaborator ได้นำเสนอข้อมูลและวิธีแก้ปัญหาด้านการจัดการน้ำชุมชมพื้นที่ทุ่งรังสิต ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ด้วยการใช้แบบจำลองด้านน้ำ (Existing hydrodynamic models) การวิเคราะห์และคาดการณ์การจัดเก็บน้ำในร่องสวนปาล์ม และการสำรวจด้วยรถ Mobile Mapping System (MMS) เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งนำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ