สสน.จัดอบบรมพัฒนาทักษะวิทยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการน้ำชุมชน ครั้งที่ 2

01/02/2022

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” (รอบที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้) ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ณ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวปิดงานอบรม เเละนายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” และมอบประกาศนียบัตร

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 62 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนเครือข่าย จำนวน 16 ชุมชน 1 ลุ่มน้ำ เครือข่ายคชานุรักษ์ 5 จังหวัด และเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด 3 จังหวัด

ข่าวอื่นๆ