‘รู้น้ำ รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ’ เรียนรู้การวิเคราะห์-ติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือในภาวะวิกฤต

25/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำด้วยระบบสารสนเทศจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” ให้กับเจ้าหน้าที่ นำโดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กระทรวงกลาโหม ได้เกิดการสร้างมูลค่าของข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เกิดการนำไปใช้เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเน้นในเรื่องการจัดทำแผนที่เตือนภัยในระยะแรกอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ครอบคลุมเพื่อเตรียมการแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันเหตุการณ์จึงได้มีการจัดอบรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และระบบติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อสามารถคาดการณ์​สถานการณ์​น้ำท่วมน้ำแล้งได้ล่วงหน้าและเรียนรู้​เทคนิคการจัดทำรายงานสถานการณ์​ประจำวัน เพื่อสามารถทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เกิดการวางแผน แก้ปัญหา เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทันท่วงท

ข่าวอื่นๆ