สสน.จับมือ มก.ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. และ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านวิทยาการข้อมูล ที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

ข่าวอื่นๆ