สสน.ต้อนรับคณะ GIZ พร้อมหารือความร่วมมือด้านน้ำเเละความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย – เยอรมัน

29/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน “” () เข้าพบ ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร . เพื่อหารือความร่วมมือโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน (Thai-German Climate Programme (TGCP– Water)

ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสำรวจความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติในบริเวณสองลุ่มน้ำใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ ลุ่มน้้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณชั้น 1 ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ (War Room) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC)

ข่าวอื่นๆ