สสน.จัดสัมมนาสื่อสาร ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ปี 2564

15/01/2021

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ สื่อสาร แผนงาน และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการระดับองค์กร สู่แผนปฏิบัติการระดับฝ่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการสื่อสารแผนฯ แก่บุคลากร สสน. ให้เกิดความเข้าใจและนำไปวางแผนงานและตัวชี้วัดประจำปีของตนเองได้

การนำเสนอแผนปฏิบัติการของ สสน. โดย สสน. และนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับฝ่าย โดย บุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย

ข่าวอื่นๆ